แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

3.1 แผนปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม
ตัวชี้วัด

1 มีและใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม

2 มีกลไกการดำเนินงานเพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา

3 มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง


แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน
3.1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้สัตยาบันพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 1. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาฯ รวมถึงความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ
2. จัดประชุมเผยแพร่สาระของพิธีสารนาโงยาฯ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ
3.1.1.2 เร่งรัดให้มีการจัดทำและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ 1. พัฒนาและปรับปรุงกลไก กฎระเบียบ และแนวทางการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ
2. ศึกษา พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดี หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
4. พัฒนากลไกในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบการใช้วัสดุชีวภาพ
5. ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนกฎระเบียบและกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการเชิงนโยบาย กฎหมายและองค์กร ที่สอดคล้องกับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ
3.1.1.3 บูรณาการหลักการและเงื่อนไขการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมเข้าไปอยู่ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 1. ส่งเสริมและผลักดันการบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554
3. จัดทำระเบียบและกลไกเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพระดับหน่วยงาน ให้เป็นไปตามตามพันธกรณีของพิธีสาร นาโงยาฯ และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554